เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เอกสารสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [25 ธ.ค. 61 : อ่าน 76]
  เอกสารสมัครโครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 6 [27 พ.ย. 61 : อ่าน 91]
  ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น [21 พ.ย. 61 : อ่าน 175]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน EdPEx [26 ก.ย. 61 : อ่าน 127]
  QA KKU. จัดอบรมระบบ CHE QA Online สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ หลักสูตร [21 ก.ย. 61 : อ่าน 82]
  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" [24 ก.ค. 61 : อ่าน 112]
  กองฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx [12 ก.ค. 61 : อ่าน 121]
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) [9 ก.ค. 61 : อ่าน 91]
  การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 [28 มิ.ย. 61 : อ่าน 125]
  กองฯ จัดโครงการ EdPEx Coaching & Mentoring วิทยาเขตหนองคาย [27 มิ.ย. 61 : อ่าน 99]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำ Feedback Report การประเมินหลักสูตร [12 ก.ค. 61 : อ่าน 195]
  แบบฟอร์ม SAR IQA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 [13 มี.ค. 61 : อ่าน 838]
  แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่ออาจารย์ และแบบแจ้งขอยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรในระบบ CHE QA Online [13 มี.ค. 61 : อ่าน 722]
  แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2559 [12 ก.ย. 60 : อ่าน 284]
  แนวทางการประเมินคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [3 พ.ค. 60 : อ่าน 708]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (SAR-มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 [1 พ.ค. 60 : อ่าน 1,033]
  คำสั่ง 5314/2559 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มข. ปีการศึกษา 2558 [12 ต.ค. 59 : อ่าน 424]
  แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ม.ขอนแก่น [19 ก.ย. 59 : อ่าน 611]
  แบบรายงานผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2558 [28 ส.ค. 59 : อ่าน 481]
  เอกสารสัมมนา KM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร [19 ส.ค. 59 : อ่าน 581]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย [3 พ.ย. 60 : อ่าน 206]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) [17 ต.ค. 60 : อ่าน 241]
  แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2016-2017 [19 ธ.ค. 59 : อ่าน 597]
  แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2015-2016 [16 ธ.ค. 58 : อ่าน 691]
  มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2014-15 (QS WUR Top 700) [23 ธ.ค. 57 : อ่าน 1,113]
  การรายงานข้อมูล QS 2015 [12 ธ.ค. 57 : อ่าน 1,103]
  สรุปข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ม.ขอนแก่น ปี 2014 [31 ต.ค. 57 : อ่าน 945]
  แบบฟอร์มรายงาน QS ปี 2013-2014 [12 ธ.ค. 56 : อ่าน 1,422]
  สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ม.ขอนแก่น [20 ส.ค. 56 : อ่าน 1,426]
  สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มข. มช. และมหิดล [9 ส.ค. 56 : อ่าน 1,893]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    EdPEx
  คำสั่งคณะทำงานให้คำปรึกษาฯEdPExระดับคณะ [18 ธ.ค. 60 : อ่าน 216]
  การทบทวนค่านิยมองค์กร [26 พ.ค. 60 : อ่าน 354]
  เอกสารประกอบการอบรม EdPEx รุ่นที่ 1-2 (วันที่ 2-3, 9-10 มิ.ย. 59) [2 มิ.ย. 59 : อ่าน 861]
  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558-2560 [27 พ.ย. 58 : อ่าน 1,436]
  ร่าง SAR สนอ.อธิการบดี v.1 [29 ก.ย. 57 : อ่าน 1,228]
  FROM SAR EdPEx 2013-2014 [10 ก.ค. 57 : อ่าน 1,230]
  แบบรายงานการรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2-6 [13 มิ.ย. 57 : อ่าน 1,340]
  แบบฟอร์มรายงาน ม.1-2 EdPEX สนอ. [1 พ.ค. 57 : อ่าน 1,107]
  แบบฟอร์ม และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) [4 ก.พ. 57 : อ่าน 1,553]
  FAQ Clinic EdPEx [7 มิ.ย. 56 : อ่าน 1,827]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
  กรอบประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน [26 ธ.ค. 61 : อ่าน 84]
  แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงฯ ปีงบ 61 ระดับคณะ [26 มิ.ย. 61 : อ่าน 113]
  ระดับคณะ_กรอบตัวชี้วัด ปฏิทิน แบบฟอร์มลงนาม ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ.2561 [20 ก.พ. 61 : อ่าน 467]
  แบบยืนยันผลข้อตกลงฯปีงบ2560 และยืนยันตัวชี้วัดข้อตกลงปีงบ 2561_ปฏิทินข้อตกลงฯปีงบ 2561 [14 ก.พ. 61 : อ่าน 336]
  คู่มือและแบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [26 เม.ย. 60 : อ่าน 607]
  แบบฟอร์มรายงานและคู่มือข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560_ระดับคณะ [27 มี.ค. 60 : อ่าน 407]
  ตัวอย่างแบบประเมิน ข้อตกลงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน [16 ก.พ. 60 : อ่าน 468]
  กรอบการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงาน [10 ก.พ. 60 : อ่าน 322]
  ตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบยืนยันและปฏิทินการดำเนินงาน [3 ก.พ. 60 : อ่าน 350]
  แบบยืนยันผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ_ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3 ก.พ. 60 : อ่าน 236]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>
    เครือข่าย QA ภาคอีสานตอนบน
  ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย QA ภาคอีสานตอนบนเข้าร่วมโครงการอบรม [15 ก.พ. 56 : อ่าน 3,046]
  ทีมที่ปรึกษา 1 ช่วย 9 ทีม 1 ม.ขอนแก่นลงพื้นที่ ม.นครพนม รอบ 2 [23 พ.ค. 55 : อ่าน 1,770]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต [5 เม.ย. 55 : อ่าน 2,030]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร [9 มี.ค. 55 : อ่าน 2,091]
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการ สกอ. สัญจรที่ขอนแก่น [22 ก.พ. 55 : อ่าน 1,959]
  ทีม 1 ช่วย 9 ทีม 1 ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่าย วิทยาลัยสันตพล [16 ก.พ. 55 : อ่าน 1,745]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี [8 ก.พ. 55 : อ่าน 1,793]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม [19 ม.ค. 55 : อ่าน 2,025]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 ม.นครพนม [19 ม.ค. 55 : อ่าน 2,090]
  ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น [12 ม.ค. 55 : อ่าน 1,951]
รายการข่าวเพิ่มเติม >>


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3)


Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน