(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Criteria Overview) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝ่ายการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 และการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 2 กลยุทธ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 และการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มกราคม 2565 (ผ่านระบบZoom) เวลา13.30 - 17.30 น. และระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์
ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัด ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
อ่านข่าวทั้งหมด>>
 
 
ปฏิทินกอง

 

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712