(เข้ารับชมโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)


 

อบรมการเขียน SAR หลักสูตร 63 (เข้ารับชมวีดีโอโดย login ผ่านอีเมล์ kku เท่านั้น)

 

 
ระบบบริหารจัดการสำนักงาน
ระบบลาออนไลน์
ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
ระบบจัดการประชุม
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement Plan)
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement Plan) ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) และในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (AUN-QA) ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Criteria Overview) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝ่ายการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทาง OBE และแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล AUN-QA ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปี 2563-2566) หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 และการอบรมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
อ่านข่าวทั้งหมด>>
 
 
ปฏิทินกอง

 

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707-9, 48712