เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 ม.ขอนแก่นติด 1 ใน 4 สถาบันอุดมศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA FL
          ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Public Sector Management Quality Award - Fundamental Level: PMQA FL) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
          จนกระทั่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันอุมศึกษา จำนวน 12 แห่ง ได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานจนครบถ้วนทั้ง 6 หมวด และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองผลการดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ผลปรากฏว่า มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถพัฒนาองค์การโดยการบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
          ผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ละหมวดมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.61% ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และเป็น 1 ใน 4 ของสถาบันอุมศึกษาที่ผ่านการรับรอง ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและรับรองการผ่านเกณฑ์ฯ ไว้ให้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 3)


Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712